Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball per cobrir necessitats temporals de tècnics/es superiors d'empresa.

Oferta

Població
La Bisbal d'Empordà

Experiència / Requisits sol·licitats
Per prendre part en el concurs oposició serà necessari: a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També seran admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge tant dels espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i els descendents siguin menors de 21 anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors. Els participants que no tinguin nacionalitat espanyola hauran de demostrar coneixements suficients de castellà, i si escau, superar les proves establertes amb aquesta finalitat. b) Els/les nacionals d’altres estats diferents als que formen part de la Unió Europea hauran d’aportar permís de residència i treball, d’acord amb la normativa vigent. c) Tenir complerts 16 anys i no excedir, de l’edat màxima de jubilació forçosa. Codi Validació: 4GN73SPTS2YWMYD7Y2PY6HEGN | Verificació: https://baixemporda.eadministracio.cat/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 8 d) Posseir el títol de grau o de llicenciat en matèries relacionades amb l’àmbit d’Empresa (administració i direcció d’empreses, economia, finances i comptabilitat, dret, etc..). Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger cal disposar de la corresponent homologació. e) Disposar i acreditar una experiència mínima de tres anys en tasques d'assessorament empresarial. f) Disposar del carnet de conduir categoria B1. g) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques. h) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap Administració, ni estar inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.

Descripció
Termini de presentació sol·licituds: des del dia 16 de setembre fins el dia 30 de setembre de 2021. Interessats, consultar les bases aquí: https://www.baixemporda.cat/ca/carta-de-serveis/recursos-humans/contractacio-de-personal/proces-selectiu-per-a-la-creacio-borsa-de-treball-temporal-de-tecnic-superior-d-empresa/ Les funcions a realitzar seran les següents: - Informar i orientar les persones emprenedores per analitzar, valorar i comparar les seves idees empresarials. - Assessorar en el procés de creació d'empreses per avaluar la viabilitat de les idees empresarials, contribuir a la creació d'empreses de qualitat, amb un millor plantejament inicial, i ajudar a planificar correctament la posada en marxa de l'activitat. - Formar les persones emprenedores per millorar les seves habilitats i capacitats en matèria de gestió empresarial i per garantir així l'èxit de les futures empreses. - Oferir seguiment tècnic durant els tres primers anys de vida de l'empresa, per tal de facilitar la seva consolidació. - Sensibilitzar la població envers el foment de l'esperit emprenedor. - Aquelles altres funcions que, en relació amb les matèries abans assenyalades, li siguin encomanades pels/per les superiors. - Jornada de treball: 37,5 hores setmanals

Si trobes interessant alguna de les ofertes de feina publicades et pots registrar a l'Empordà Professionals i els nostres tècnics podran vincular el teu currículum a les ofertes relacionades amb el teu perfil professional. Quan el teu currículum ha estat preseleccionat i enviat a una empresa, t'ho comunicarem per correu electrònic perquè estiguis informat i alerta al telèfon. Només faltarà que l'empresa et contacti directament.

Si cerques professionals et pots donar d'alta com empresa a l'Empordà Professionals i publicar les teves ofertes. Et posarem en contacte amb persones que compleixin els requisits que necessitis, de manera ràpida i personalitzada.