Procés selectiu per crear una borsa de treball per cobrir necessitats temporals d'Oficial 1a serveis múltiples-polivalent mitjançant el sistema de concurs oposició, en règim de personal laboral temporal. Consulteu les bases: https://tuit.cat/8atxh

Oferta

Població
Palafrugell - Calella - Llafranc - Tamariu

Experiència / Requisits sol·licitats
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També seran admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge tant dels espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i els descendents siguin menors de 21 anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors. Els participants que no tinguin nacionalitat espanyola hauran de demostrar coneixements suficients de castellà, i si escau, superar les proves establertes amb aquesta finalitat. b) Els/les nacionals d’altres estats diferents als que formen part de la Unió Europea hauran d’aportar permís de residència i treball, d’acord amb la normativa vigent. c) Tenir complerts 16 anys i no excedir, de l’edat màxima de jubilació forçosa. d) Estar en possessió d’algun dels següents títols: batxillerat elemental, formació professional de primer grau, educació general bàsica, graduat en educació secundària obligatòria (LOGSE), tècnic (LOGSE). Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger cal disposar de la corresponent homologació. e) Disposar de carnet de conduir categoria B1. f) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques. g) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap Administració, ni estar inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.

Descripció
Construir i mantenir jardins (podar, regar, plantar, segar, desbrossar, herbejar) ? Aplicació de pintura i senyalització vial (netejar, senyalitzar, esborrar i marcar, o tasques equivalents) ? Distribució, supervisió i execució de feines assignades pròpies i dels operaris al seu càrrec. ? Execució del pla de manteniment i tasques setmanals sota la supervisió de l’encarregat i/o el cap de producció. ? Execució d’un pla de manteniment prèviament elaborat pels responsables del centre segons programació setmanal. ? Control del material, de les eines, maquinària de treball i dels EPI’S propis i dels operaris. Desplaçament dels equips fins els llocs de realització de les tasques. ? Formació del seu equip (senyalitzacions, manteniment EPI’S, etc) ? Control de seguiment de la producció (jardineria i senyalització Vial). ? Organitzar cadenes de muntatge. ? Recepció de mercaderia i expedicions. ? Realitzar la càrrega i descàrrega del camió (carretó elevador). ? Anotacions i registre del gènere deficient i comunicar les incidències al seu responsable. Control i execució d’albarans. ? Coordinació amb el/la seva cap immediat/a per executar i distribuir: o Les comandes dels clients. o Control de seguiment de les línies de producció.

Si trobes interessant alguna de les ofertes de feina publicades et pots registrar a l'Empordà Professionals i els nostres tècnics podran vincular el teu currículum a les ofertes relacionades amb el teu perfil professional. Quan el teu currículum ha estat preseleccionat i enviat a una empresa, t'ho comunicarem per correu electrònic perquè estiguis informat i alerta al telèfon. Només faltarà que l'empresa et contacti directament.

Si cerques professionals et pots donar d'alta com empresa a l'Empordà Professionals i publicar les teves ofertes. Et posarem en contacte amb persones que compleixin els requisits que necessitis, de manera ràpida i personalitzada.